این صفحه به شما کمک خواهد کرد که کتاب مقدس ترجمه شده را به قالبی تبدیل کنید که می توانید آن را با دوستان، کلیسا یا هر کسی که می خواهید کتاب مقدس را بخوانید به اشتراک بگذارید. لطفا توجه داشته باشید -- در این زمان ، کتاب مقدس ساز منابع غیر کتاب مقدس مانند یادداشت های ترجمه ، کلمات ترجمه ، و یا باز کردن داستان کتاب مقدس پشتیبانی نمی کند. همچنین خط لوله رندر گاه در اسکریپت های راست به چپ شکست می خورد.

Scripture Builder