رادیو (رسیدن به همه گویش ها در اطاعت) بیشتر از رادیو است. رادیو از رادیو، یوتیوب، پادکست ها و تلویزیون استفاده می کند:

آوردن آگاهی در ترجمه کتاب مقدس
معرفی و آموزش روش ترجمه MAST
تدریس بیش از مرزهای که در آن ما نمی توانیم با خیال راحت تدریس ، از طریق پخش

معرفی رادیو

رادیو نشان کروپ-300

B6 پخش

پخش 1-6 بحث در مورد اهمیت داشتن کتاب مقدس در هر زبان زبان مادر، آموزش روش MAST، تضمین کیفیت ترجمه، ابزار و خطوط لوله در دسترس، و اهمیت تعامل کلیسا.

B52 پخش

پخش 1-52 آموزش روش MAST، یادآوری مترجمان به یک برنامه تکمیل، بحث در مورد صحت، مسائل فرهنگی و رشته های معنوی، تشویق آنها را به دعوت دیگران به پیوستن به تیم و یا حتی شروع روند ترجمه در خود. این کار از طریق آموزش، داستان و مصاحبه انجام می شود.