SOUTH این سوال را می پرسد که « از زمان ترجمه کتاب مقدس دگرگونی هایی صورت می داند؟» این می تواند یک گواهی از یک ملی، کارکنان و یا یک بررسی نتایج کتاب مقدس پس از اتمام برخی از ترجمه است.

نظرسنجی های نتیجه کتابمقدس

در زیر نظرسنجی از اتباع در این زمینه پس از دریافت کتاب مقدس که پاسخ به این سوال ، "تحول وجود دارد؟"

فرم بررسی پیامد اسکریپت

بنجارا
بودو هانی
-کالينگا
"ميدي کوي موجي"
"موجي".

Compass_D1_South

شهادت های WA

در زیر شهادت از همکاران Wycliffe همکاران به اشتراک گذاری در مورد تجارب خود را در این زمینه.

شهادت ناشنوا-کور توسط امیلی وانگ ۲۰۱۸
اگه من برنگگشتم چي ؟
Salatiga اندونزی آوریل 2017

Compass_D1_South